Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 9

เรื่อง การใช้โปรแกรมการควบคุมมอเตอร์
9.1  การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง

จุดประสงค์ทั่วไป

1.   เข้าใจการเลือกอุปกรณ์อินพุต เอาต์ทพุตนำมาใช้กับโปรแกรมการควบคุมมอเตอร์โดยตรง
2.   เข้าใจการออกแบบการเขียนโปรแกรมในการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง
3.   ทราบถึงสภาวะการทำงานของโปรแกรมการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   เลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบการโปรแกรมการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
2.   ออกแบบและเขียนโปรแกรมในการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
3.   อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมในการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์เตอร์โดยตรงได้ เนื้อหาสาระ


เนื้อหาสาระ

9.1   การสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง
              จากวงจรรีเลย์ในการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงเราสามารถนำมาออกแบบเขียนโปรแกรมในการควบคุมได้ วงจรรีเลย์ในการควบคุม

     

              อุปกรณ์ที่ใช้
ลำดับที่
ชื่ออุปกรณ์
จำนวน
หน่วยนับ
หมายเหตุ
1
Push Bustton switch    NC  
1
ตัว
 
2
Push Bustton switch    NO
1
ตัว
 
3
Thermal Over Load Relay 3 Phase
1
ตัว
 
4
Cartridge Fuse
4
ตัว
 
5
 Pilot Lamp
1
ดวง
 
6
Magnetic contactor 3 phase Auxiliary 1 NO
1
ตัว
 

จากวงจร    มีเงื่อนไขการทำงานดังนี้
          1.   กดสวิทช์ S2    เป็นการสตาร์ทมอเตอร์ให้ทำงาน
          2.   กดสวิทช์ S1    เป็นการหยุดการทำงานของมอเตอร์
          3.   เมื่อมอเตอร์ทำงานเกินกำลังโอเวอร์โหลดรีเลย์จะทำงานตัดวงจรให้มอเตอร์หยุดการทำงานทันที
          4.   สามรถสตาร์ทเริ่มทำงานใหม่ได้ตามขั้นตอน

           จากวงจรรีเลย์และเงื่อนไขการทำงานของวงจรรีเลย์นำมาออกแบบเขียนเป็นแลดเดอร์ในการควบคุมได้และ

กำหนดตําแหน่งอินพุต/เอาต์พุตลงในตารางพร้อมกำหนดสัญลักษณ์และความหมาย

              ตาราง อินพุท / เอาท์พุท

      ตําแหน่ง
 สัญลักษณ์และความหมาย
อินพุต 00001
     S1 = สวิทช ์STOP
อินพุต 00002
     S2 = สวิทช์มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา
อินพุต 00004
     F3 = โอเวอร์โหลด
เอาต์พุต  00200
     K1 = มอเตอร์

              แปลงรีเลย์เลย์เป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม

              เขียนคำสั่งภาษาบูลลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรม

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00002
00001
OR
00200
00002
AND NOT
00003
00003
AND NOT
00001
00004
OUT
00200
00005
END
-

              สรุปการทำงานของวงจรแลดเดอร์ไดอะแกรม
                      1.    เมื่อ ONสวิทช์ S2 ทำให้อินพุต 00002  ON     ทำให้เอาต์พุต 000200 มีสภาวะ ON
                      2.    ขณะที่มีสภาวะON  เมื่อเมือเกิดสภาวะโอเวอร์โหลด มีสัญญานเข้าที่อินพุต 00003   เป็นผลทำให้เอาต์พุต 000200 หยุดทำงาน                       3.    ถ้าจะให้ทำงานใหม่ต้อง    ทำการรีเซ็ตโอเวอร์โหลดแล้ว  ON  สวิทช์ S2   ทำให้อินพุต 00002 ON
                      4.    เอาต์พุท 000200 จะมีสภาวะ ON ทำงานได้เหมือนเดิม
                      5.    เมื่อต้องการให้หยุดการทำงานให้ ON สวิทช์ S1  ทำให้อินพุต 00001 ทำงาน มีสภาวะ OFF เป็นผลทำให้เอาต์พุต 000200 หยุดทำงาน


กลับหน้าแรก