Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 8

เรื่อง การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสหกรรม

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เข้าใช้ขั้นตอนการนำเอาโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานอุตสหกรรม
2.  เข้าใจการติดตั้งและการบำรุงรักษาโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   บอกขั้นตอนการนำเอาโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานในงานอุตสาหกรรมได้
2.   อธิบายการติดตั้งโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์ได้
3.   อธิบายวิธีการบำรุงรักษาโปรแมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง


เนื้อหาสาระ

8.1  ขั้นตอนการใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์
              กำหนดเป้าหมายในการควบคุมที่ชัดเจน                 ในการควบคุมในงานอุตสหกรรมต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีขอบเขตในการใช้งานของโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์   สำหรับใช้ในการควบคุมเครื่องจักร ระบบการควบคุมต่างๆตลอดถึงกระบวนการในงานอุตสหกรรม ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ ลักษณะของสัญานอินพุต เอาต์พุตที่ใช้ และต้องคำนึงถึงการต่อเติมระบบใหม่ รวมถึงการปรับปรุงระบบเก่า

              การออกแบระบบควบคุม   ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบและกำหนดขอบเขตการทำงานของโปแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ในระบบ
ควรพิจรณาการทำงานของระบบเป็น CYCLE  และทำการบันทึกลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบโดยใช้ TIMING DIAGRAM หรือ FLOW CHART

              การเลือกซื้อโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(PLC)  เลือกซื้อให้เหมาะสมกับงานและเหมาะสมกับระบบควบคุมสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของ(PLC)   หรือขีดความสามารถนั้นเอง ขีดความสามารถของ((PLC)   ได้แก่
               1.   มีความสามรถขยายจำนวนเอินพุตและเอาต์พุตได้มากน้อกเพียงใดที่จะนำไปใช้งานตลอดจนถึงการขยายการทำงาน
               2.   ต้องมีความเหมาะสมของจำนวน ขนาดและชนิดของหน่วยความจำตามโปรแกรมที่ใช้
               3.   ภาษาและคำสั่งพิเศษที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเลือกที่ใช้เขียนง่ายประหยัดหน่วยความจำ ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรมได้ดี
               4.   ความสามารถในการต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์
               5.   มีฟังก์ชั่นพิเศษให้เลือกในกรณีที่ระบบใหญ่
               6.   ความเชื่อถือของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตฐาน
               7.   มีการเอื้ออำนวยในการขยายระบบที่ขยายใหญ่ขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้สามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้
               8.   การให้บริการจากบริษัทที่จำหน่ายหลักการขาย ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมให้ข้อมูลทางเทคนิค

               การจัดหรือกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์    การจัดหรือกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์เป็นการกำหนดตําแหน่งอินพุต เอาต์พุต อุปกรณ์ภายในต่างของ โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์   ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทำตารางบันทึกตํ่งแห่นงอินพุต และเอาต์พุต อุปกรณ์ภายใน บอกความหมายและหน้าที่ในการทำงาน  ในการกำหนดตํ่าแหน่งของอินพุตเอาพุตขึ้นอยู่กับPLCที่กำหนด

              การออกแบบเขียนโปรแกรม ศึกษาระบบควบคุม ศึกษาคำสั่งโปรแกรมลำดับขั้นตอนการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
วางแผนระบบการทำงาน ทำการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนที่กำหนด

              ป้อนโปแกรมเข้าเครื่อง(PLC)   ป้อนโปรแกรมตามขั้นตอนที่กำหนด ป้อนลงในหน่วยความจำRAM ตรวจสอบโปรแกรมที่ทำการป้อนอีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าถูกต้อง

              ทำการทดสอบและแก้ไข
ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมว่าถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในการควบคุมการทำงานของ้ครื่องจักร  โดยยังไม่ได้ต่อกับงานจริง หากมีข้อผิดผลาดให้ทำการแก้ไขให้สมบรูณ์

             ทดสอบการทำงานของ(PLC)กับระบบงานจริง    การทดสอบกับงานจริงสมบรูณ์แล้วให้เก็บเก็บโปรแกรมลงในหน่วยความจำถาวร

8.2   การติดตั้งโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์    การติดตั้งต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
              ข้อพิจรณาในการติดตั้ง
                         1.  พื้นที่ในการติดตั้งเพียงพอหรือไม่
                         2.  ต้องเพื่อไว้ขยาขในอนาคต
                         3.  การซ่อมบำรุงทำได้ง่าย
                         4.  อุณหภูมิของเครื่องจักรมีผลกระทบทำให้เกิดการเสียหายกับ PLC   หรือไม่
                         5.  ต้องมีการป้องกัน PLC  จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

              สภาพแวดล้อมและสภาพการที่ไม่ควรติดตั้ง
                         1.  มีแสงแดดส่องโดยตรง
                         2.  มีอุณหภูมิตํ่ากว่า 0 องศา เซลเซียล หรือสูงกว่า 55 องศาเซลเซียล
                         3.  มีฝุนหรือไอเกลือ
                         4.  มีก๊าซหรือมีคุณสมบัติกัดกร่อน มีกาสั่นสะเทือน มีความชื้นมาก

              การติดตั้งตู้ควบคุมสำหรับ PLC
                         1.  ต้องป้องกันไม่ PLC   เกิดการเสียหายจากการใช้งานหรือจากส่วนอื่นๆที่เป็นสภาพแวดล้อม สิ่งปนเปื้อนจากอากาศ ความชื้น นํ้ามัน ฝุ่นละออง ก๊าซที่มีฤิทธิการกัดกร่อน
                         2.  มีขนาดเพียงพอสะดวกต่อการเดินสายไฟต่างๆ
                         3.  ควรติดตั้งห่างจากเสาแรงสูงอยย่างน้อย 8 นิ้ว
                         4.  ติดตั้งสายดินกับตู้ควบคุม
                         5.  ควรแยกการติดตั้งออกจากไฟแรงสูง
                         6.  ควรแยกการติดตั้งออกจากความร้อนสูงๆ
                         7.  ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศา เซลเซลียลให้ติดตั้งพัดลมเป่า
                         8.  การต่อสายดินต้องแยกกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆสายดินต้องมีขนาดตั้งแต่ 2 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า และตัวต้านทานสายดินไม่เกิน 100 โอห์ม

8.3 การบำรุงรักษา
                         1.  รักษาอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง เพื่อช่วยในการระบายความร้อนและป้องกันการลัดวงจร
                         2.  ตรวจสอบจุดเชื่อมต่างๆอยู่เสมอโดยเฉพาะจุดต่อที่ได้รับความการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร
                         3.  หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆทิ้งไว้บนอุปกรณ์ควบคุม
                         4.  หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีสัญญานกวนของ PLC


กลับหน้าแรก