Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 5

เรื่อง หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เข้าใจหลักวิธีการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม
2.  เข้าใจหลักการเขียนคำสั่งภาษาบูลลีนจากแลดเดอร์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   อธิบายถึงหลักการเขียนแลดเดอร์ที่ถูกต้องได้
2.   เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมที่ถูกต้องตามหลักการได้

3.   อธิบายหลักการเขียนคำสั่งภาษาบูลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรมได้

4.   เขียนภาษาคำสั่งบูลีนจากแลดเดอร์แลดเดอร์ไดอะแกรมได้


เนื้อหาสาระ

5.1   หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม(Ldder  Diagram)                                                   แลดเดอร์ไดอะแกรมเป็นโปรแกรมเป็นภาษาที่นิยมเขียนกันมากเพราะคล้ายกับวงจรรีเลย์เพียงแต่ต้องรู้ หลักการแลดเดอร์ไดอะแกรม เพิ่มเติมโดยมีหลัการเขียนดังต่อไปนี้
               การกำหนดอินพุต   เอาต์พุต   รีเลย์ภายใน ตัวนับตัวตั้งเวลาหรรือหมายเลขกำกับหน้าสัมผัสขึ้นอยู่กับ
PLC ู่แต่ละยี่ห้อ และคุณสมบัติของแต่ละรุ่นและยี่หัอ
               ในการเขียนโปรแกรมไม่สามารถเขียนโปแกรมเชื่อมต่อระหว่างบัส(Bus)   กับคอยล์โดยตรงได้ในกรณี
 ที่ต้องการต่อโดยตรงต้องใช้คำสั่งพิเศษหรือรีเลย์พิเศษช่วย


              ตำแหน่งหน้าสัมผัสจะวางหลังรีเลย์ไม่ได้

              การเขียนโปรแกรมไม่ควรเขียนโปรแกรมให้สั้นแต่ซับซ้อนเพียงแค่ประหยัดหน่วยความจำเท่านั้น ในการเขียนเขียนโปรแกรมนั้นต้องให้เข้าใจง่ายเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

              หน้าสัมผัสของอินพุต  เอาต์พุต รีเลย์ภายในตัวตั้งเวลา ตัวนับ หมายเลขเดียวกันนั้นสามารถใช้ในโปรแกรมได้หลายครั้ง    โดยไม่จำกัดจำนวนแต่ใช้หมายเลขเดียวกันในบรรทัดเดียวกันไม่ได้

              สัญญาณควบคุมจะไหลจากว้ายไปขวาเท่านั้นไม่สามารถไหลย้อนกลับได้

              หน้าสัมผัสอินพุต เอาต์พุต ตัวนับ ตัวตั้งเวลา รีเลย์ภายใน   จะนำมาขนานหรืออนุกรมจำนวนมากเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด      แต่อย่าใช้เบอร์เดียวกันขนานหรืออนุกรมกัน

              สามารถที่จะนำเอาขดลวดเอาต์พุตรีเลย์ภายใน ตัวนับตัวตั้งเวลามาต่อขนานกันได้ แต่อย่าใช้เบอร์เดียวกันมาต่อขนานกัน

             การส่งสัญญานควบคุมมากกว่าหนึ่งครั้งไปยังขดลวดเอาต์พุตที่เป็นหมายเดียวกันไม่ได้ถ้าต้องใช้ต้องใช้ฟังก์ชันพิเศษมาช่วย

             ตัวตั้งเวลาและตัวนับใช้หมายเลขเดียวกันไม่ได้และใช้ไม่สามารถใช้หมายเลขเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งต้องเปลี่ยน หมายเลขใหม่ที่ไม่ซํ้ากัน

             โปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นCPU  จะทำการEXECUTEDจากบรรทัดแรกถึงบรรทัดคำสั่งEND   เป็นคำสั่งแรกที่ถูกใช้โดย END อาจมีหลายตํ่งแหน่งก็เป็นไปได้  ซึ่งต้องใช้คำสั่งหรือฟังก์ชันพิฌศษเข้ามาช่วย     ที่เป็นเช่นนี้เพื่อจุดประสงค์สำหรับการทดลองโปรแกรม

5.2   การเขียนคำสั่งภาษาบูลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรม
           ในการป้อนโปแกรมในนอกจากภาษาแลดเดอร์แล้เรายังสามารถใช้คำสั่งภาษาบูลลีนในการป้อนโปรแกมซึ่งPLCขนาดกลาง

นิยมใช้คำสั่งภาษาบูลลีนมากทั้งนี้ได้มีการแปลงจากแลเดอร์ไดอะแกรมมาเป็นภาษาบูลลีน
           โครงสร้างโปรแกรมภาษาบูลลีนประกอบด้วย   3   ส่วนหลักดังนี้

                 1. หมายเลขกำหนดลำดับของบรรทัด(ADDRESS)

                 2. ส่วนที่เป็นคำสั่ง(INSRUCTION)

                 3. หมายกับกับอุปกรณ์ภายใน PLCและหน้าสัมผัสต่าง(DATA)


5.3   ตัวอย่างการเขียนคำสั่งภาษาบูลลีนจากแลเดอร์ไดอะแกรม

               ตัวอย่างที่ 1   วงจรสัญญาณข้าเพียงหนึ่งตัว(Input   Cricuit)

 

 

แลดเดอร์ไดอะแกรม วงจรสัญญาณเข้าเพียงหนึ่งตัว

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
   00000
           LD
 00001 
   00001
         OUT
 00200
   00002
         END
   -

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 2   วงจรอันดับหรือวงจรอนุกรม(Series  Cricuti)


 

วงจรอันดับหรือวงจรอนุกรม(Series  Cricuti)

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD 
 00001
00001
OR
 00002
00002
OUT
 00200
00003
END
 -

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 3   วงจรขนาน (Parallel   Cricuit)


 

วงจรขนาน (Parallel   Cricuit)

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD 
00001
00001
OR
00002
00002
OUT
00200
00003
END
 -

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 4   วงจรรักษาสภาวะให้คงไว้(Self  Honlding  Curit)


 

วงจรรักษาสภาวะให้คงไว้(Self  Honlding  Curit)

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
 00001
00001
OR
 00200
00002
AND  NOT 
 00200
000003
OUT
 00200
00004
END
-

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 5   วงจรสลับการทำงานหรือเลือกลำดับในการทำงาน


 

วงจรสลับการทำงานหรือเลือกลำดับในการทำงาน

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00001
00001
OR
00200
00002
AND  NOT 
00200
000003
OUT
00200
00004
END
-

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 6    วงจรผสม(Compound Criccurit)


 

วงจรผสม(Compound Criccurit)

ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00001
00001
AND  NOT
00002
00002
OR
00003
00003
AND NOT
00004
00004
AND
00005
00005
OUT
00200
00006
END
-

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 7    วงจรผสมชนิดใช้คำสั่ง OR LD(Copound  Curit  (OR LD))


 


วงจรผสมชนิดใช้คำสั่ง OR LD
(Copound  Curit  (OR LD))


ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00001
00001
LD
00002
00002
AND
00003
00003
OR LD
-
00004
AND
00004
00005
OUT
00002
00006
END
-

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 8    วงจรผสมใช้คำสั่งชนิด AND LD


 


วงจรผสมใช้คำสั่งชนิด AND LD


ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00001
00001
AND NOT
00002
00002
LD
00003
00003
OR
00004
00004
AND LD
-
00005
AND NOT
00005
00006
OUT
00200
00007
END
-

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 9   วงจรผสมชนิดใช้คํ่าสั่งAND LD และ OR  LD

 


  วงจรผสมชนิดใช้คํ่าสั่งAND LD และ OR  LD


ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00001
 00001 
OR
00200
00002
LD
00003
00003
AND
00004
00004
LD
00005
00005
AND 
00006
00006
OR  LD
-
00007
AND LD
-
00008
OUT
00200
00009
END
-

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน

               ตัวอย่างที่ 10  วงจรสัญญาณออกรวม


 


วงจรสัญญาณออกรวม


ADDRESS
INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00001
00001
OUT
00200
00002
AND
00002
00003
OUT
00201
00004
AND
00003
00005
OUT
00202
00006
END
 -

คำสั่งภาษาบูลลีน

กลับด้านบน


กลับหน้าแรก