Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 4

เรื่อง คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน

จุดประสงค์ทั่วไป

1.   เข้าใจโครงสร้างและสัญญลักษณ์ของคำสั่งพื้นฐาน
2.   เข้าใจความหมายของคำสั่งพื้นฐาน

3.   เข้าใช้การนำคำสั่งพื้นฐานไปใช้งาน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   เขียนโครงสร้างและสัญญลักษณ์ของคำสั่งพื้นฐานได้
2.   อธิบายความหมายของคำสั่งพื้นฐานได้

3.   นำเอาคำสั่งพื้นฐานไปใช้งานได้ถูกต้อง


เนื้อหาสาระ

4.1   โครงและสัญญลักษณ์ของคำสั่ง

โครงสร้าง (INSTRUCTION)
  สัญลักษณ์ (LADDER SYMBOL)
LOAD -LD
LOAD NOT -LD NOT

4.2   ความหมายของคำสั่งพื้นฐาน

 คำสั่ง
ความหมาย 
LD
เป็นการนำค่าสภาวะหน้าสัมผัสปกติเปิด(NO)  โดยใช้คำสั่งนี้จะใช้เป็นคำสั่งเริมต้นของโปรแกรม
LDNOT 
เป็นการนำค่าสภาวะคำสั่งหน้าสัมผัสปกติ(NC)  โดยคำสั่งนี้ใช้เป็นคำสั่งเริ่มต้นเช่นเดียวกับLD
AND
เป็นการนำคำสั่งหน้าสัมผัสปกติเปิด(NO)   มากระทำลอจิก  AND  หรืออนุกรมกับคำสั่งข้างหน้า
ANDNOT
เป็นการนำหน้าสัมผัสปกติปิด(NC)  มากระทำลอจิก (AND) หรืออนุกรมกับคำสั่งข้างหน้า
OR
เป็นการนำคำสั่งหน้าสัมผัสปกติเปิด (NO) มากระทำลอจิกORหรือขนานกับคำสั่งข้างหน้า
OR NOT
เป็นการนำค่คำสั่งหน้าสัมผัสปกติปิด (NC) มากระทำลอจิกORหรือขนานกับคำสั่งข้างหน้า
OUT
เป็นการนำค่าสภาวะผลการทำงานเอาต์พุตหรือคอยล์
OUTNOT
เป็นการนำค่าสภาวะผลการทำงานออกเอาต์พุตหรือคอยล์ตรงกันข้ามกับสภาวะอินพุต
AND LD 
เป็นการนำค่าสภาวะระหว่างบล๊อกกับบล๊อกมากระทำลอจิก AND หรืออนุกรมกัน
OR LD 
เป็นการนำคำสั่งค่าระหว่างบล๊กลกับบล๊อกมากระทำลอจิก OR หรือขนานกัน
TIM
เป็นการเรียกใช้ตัวตั้งเวลา
CNT
เป็นการเรียกใช้ตัวนับ
SET
เป็นการเซ็ทค่าสภาวะที่มีการทำงานค้างไว้
RESET
เป็นการรีเซ็ทสภาวะเอาต์พุตที่มีการเซ็ทของคำสั่ง SET  ให้หยุดทำงาน
END
เป็นคำสั่งสิ้นสุดของการเขียนโปรแกรมและสามรถRUNได้


กลับหน้าแรก