Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 3

เรื่อง ภาษาที่ใช้สำหรับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์ทั่วไป

1.    เข้าใจภาษาที่ใช้ในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2.    เข้าใจการเลือกภาษาในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.    บอกชนิดของภาษาที่ใช้ในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้
2.    อธิบายลักษณะของภาษาแต่ละชนิดที่ใช้ในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
3.    เลือกภาษาที่นำไปใช้ในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้


เนื้อหาสาระ

3.1 ภาษาที่ใช้สำหรับ PLC    มีหลายภาษาด้วยกัน   คือ
          3.1.1   ภาษาแลดคเดอร์
          3.1.2   ภาษาบูลลีน
          3.1.3   ภาษาบล็อด
          3.1.4   ภาษาข้อความภาษาอังกฤษ
          3.1.5   ภาษาฟังช์ชันชาร์ท
          3.1.6   ภาษาแลคเคอร์

ภาษาแลดเดอร์    ประกอบด้วยสัญญลักษณ์หน้าสัมผัส   มีลักษณะคล้ายวงจรรีเลย์   ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาแลคเคอร์

ภาษาบูลลีน   PLC ขนาดกลางในปัจจุบันนิยมใช้คำสั่งภาษาบูลลีนภาษาบูลลีนเป็นภาษาพื้นฐานของ PLC มีลักษณะคล้ายกับพีชคณิตบูลลีน
โครงสร้างของภาษาบูลลีนประกอบด้วยส่วนหลัก ที่สำคัญ 3 ส่วน ที่สำคัญคือ
          1. หมายเลขกำหนดบรรทัด ของโปรแกรม (ADDRESS OR STEP)
          2. คำสั่ง .(INSTRUETION WORD)
          3. หมายเลขกำกับอุปกรณ์ และหน้าสัมผัสต่าง ๆ (DATA)

     ADDRESS 
      INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00000
00001
OR 
10000
00002
AND  NOT
00001
00003
OUT
10000
00004
END
-
ตารางตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำสั่งบูลลีน


ภาษาบล็อค    เป็นการเขียนโปรแกรมคำสั่งของ PC โดยใช้ชื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ คล้ายกับภาษาแลคเคอร์ แต่จัดไว้ในบล็อครูปสี่เหลี่ยม
ภาษาบล็อคนี้จะใช้คำสั่ง หรือควบคุมงานที่ซับซ้อน หรือมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขเกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมที่คำนวณทางคณิตศาสตร์
        คำสั่งภาษาบล็อคแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคำสั่งคือ
                 1.   คำสั่งหน่วงเวลาและนับจำนวน
                 2.   คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์
                 3.   คำสั่งการจัดการข้อมูล
                 4.   คำสั่งการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คำสั่งภาษาอังกฤษ    คำสั่งข้อความภาษาอังกฤษที่ใช้กับ PLC ถูกดัดแปลงจากภาษาระดับสูงของคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา BASIC   ภาษา PASCAL    PLC
ที่ใช้คำสั่งข้อความภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้กับ PLC ขนาดใหญ่   มีการคำนวณที่ซับซ้อนและการจัดการ ข้อมูลจำนวนมาก

ภาษาฟังก์ชันชาร์ท ภาษาฟังก์ชันชาร์ท (FUNCTITON CHART) หรือซีเควินเชียล ฟังก์ชันชารท์

3.2   การเลือกใช้ภาษา PLC    ภาษา PLC ทุกภาษามีข้อดี และขีดจำกัดแตกต่างกันไปดังนั้นการเลือกใช้ภาษาขี้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
                 3.2.1    ความถนัดของผู้ใช้
                 3.2.2    ลักษณะของภาษาที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงาน
                 3.2.3    ลักษณะและขนาดของ PLC
                 3.2.4    ลักษณะของที่จะทำการควบคุม


กลับหน้าแรก