Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 2

เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์ทั่วไป

1.  เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2.  เข้าใจหน้าที่ของโครงสร้างและส่วนประกอบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกโครงสร้างและส่วนประกอบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้
2.  อธิบายหน้าที่และหลักการทำงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้


เนื้อหาสาระ

2.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์     มีดังนี้
            หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU: Centrn Proeessing Unit)

            หน่วยความตจำ  Memory    Unit

            หน่วยอินพุต (Input Unit)

            หน่วยเอาต์พุต  (Output Unit)

            หน่วยติดต่อกับระบบภายนอก (Perpheral Dvrice)

2.2  หน้าที่และหลักการทำงานส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์
            หน่วยประมวลผลกลาง(Cpu:  Central  Procssing  Unit)        หน่วยประเมิลผลกลางเป็นสว่นสำคัญที่ควบคุมการทำงานของ
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์   ( Plc)   มีไมโครเซ็ทเซอร์เป็นสมองสั่งงาน

หน้าที่หลัก คือ รับข้อมูลหรือโปรแกมจากอินพุต มาประมวลผลอีกทำเช่นนี้ซํ้าเรื่อยๆไปจนกว่าหยุดจ่ายไฟให้กับPLC การมวลผลโดยการอ่านครบหนึ่งรอบเราเรียกว่าการสแกน (Scan)ซึ่งถ้าใช้เวลาจำนวนหนึ่งในารสแกนเรียกว่าการ สแกนไทม ์(Scan Time)  เวลาในการสแกนเวลาในการสแกนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 100 msec(10 msec) ทั้งนี้ยังยังขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ และความเร็วของหน่วยประเมิลผล รวมถึงจำนวนโปรแกรมที่ป้อน   เข้าไปในCPU

            หน่วยความจำ(Memory    Unit) หน่วยความจำทำหหน้าที่สำคัญคือเก็บโปรแกรมและคำสั่งจัดเป็นโปรแกรมขนาดของหน่วยความจำเป็นความ สามรถในการจัดเก็บโปรแกรมในการเก็บโปรแกรมมีขนาดวัดเป็นบรรทัดของโปรแกรมหรือจำนวนStep โปรแกมเมเบิลคอนโทรเลอร์(Plc)แบ่งหน่วยความจำที่สำคัญเป็น 2 ส่วนดว้ยกันคือ
                 1.     หน่วยความจำระบบ(Systm   Memory)
   หน่วยความจำระบบเป็นส่วนที่เก็บโปรแกรมบริหารระบบและระบบข้อมูลที่ไม่อนุญาติให้ผู้ใช้
                 2.     หน่วยความจำผู้ใช้(User  Memory)
        ความจำส่วนที่ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมผู้ใช้เก็บข้อมูล  อินพุต  เอาพุต และอุปกรณ์ภายในสามารถทำ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลได ้ส่วนใหญ่เป็นชนิดหน่วยความจำRAM

ชนิดของหน่วยความจำ
              หน่วยความจำ RAM   (Ramdom   Access  Memory)     เป็นหน่วยความจำที่สามารเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
หน่วยความจำนี้แบตเตอร์รี่เล็กๆต่อไว้เพื่อนำไปเลี้ยงข้อมูลเมื่อเกิดไฟดับข้อมูลจะยังอยู่การอ่านและเขียนโปรแกรมจะทำ ได้ง่ายเหมาะกับงานที่มีการเปลี่ยนข้อมูลบ่อยๆส่วนใหญ่เป็นการเก็บโปรแกรมในช่วงพัฒนา
              หน่วยความจำROM   (Read  Memory)     เป็นหน่วยความจำไม่สามรถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลภายในได้ง่าย
หน่วยความจำนี้เมื่อไม่มีกระแสไฟเลี้ยงก็ยังคงเก็บโปรแกรมข้อมูลไว้ได้หน่วยความจำนี้จะอ่านโปรแกรมได้อย่างเดียว
ผู้ใช้ไม่สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปได้เหมาะสมสำหรับใช้เป็นโปรแกรมบริหารระบบเป็นโปรแกรมที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

             หน่วยความจำ EPROM   (Erable  Programmable Read  Only)      หน่วยความจำชนิดนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

ในเขียนโปรแกรมเครื่องมือเขียนโปรแกรมนี้เรียกว่าPROM WRITEหน่วยความจำEPROMใช้เก็บโปรแกรมที่มีการพัฒนา

ที่สมบรูณ์ดีแล้วที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกเมื่อไฟดับโปรแกรมที่เก็บไว้จะไม่มีการสูญหายถ้าจะลบโปรแกรมต้องใช้

ใช้เครื่องลบโปรแกรม หรือใช้แสงอุนต้าไวโอเลต

             หน่วยความจำEEPROM   (Electrical  Erasable  Programable)     หน่วยความจำชนิดนี้ชนิดนี้เหมาะสำหรับเก็บโปรแกรม

ที่พัฒนาสมบรูณ์แบบแล้วหน่วยความจำนี้มีลักษณะคล้ายหน่วย่ความจำEPROMเมื่อเกิดไฟดับโปแกรมนี้จะไม่สูญหายเช่นกัน

การอัดโปรแกรมเข้าไปใช้เครื่องอัดชนิดพิเศษ  ในการลบโปแกรมและข้อมูลนั้นทำได้โดยใช้วิธีการป้อนสัญญานพลัส์

ในการลบข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องลบหมดก็ได้

2.3   หน่วยอินพุต(Input  Unit)                    หน่วยอินพุตทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับPLC

หน้าที่ของหน่วยอินพุตได้ดังนี้
             แปลงระดับสัญญาณจากภายนอกให้เหมาะสมกับระบบการทำงานของCPU

             แบ่งสัญญาณภายนอกและภายในออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยประเมิลผลเกิดการเสียหายเมื่อหน่วยอินพุตลัดวงจร

             แก้ปัญหาการสั่นสะเทือนของหน้าสัมผัสได้

             หน่วยอินพุตมี 2 ประเภทดว้ยกันคือ หน่วยอินพุตกระแสตรงและหน่วยอินพุตกระแสสลับ

2.4   หน่วยเอาต์พุต(Output  Unit)      หน่วยเอาต์พุตจะทำหน้าที่เชื่อมต่อระห่วาง CPU อุปกรณ์ภายนอกโดยให้ค่าสภาวะต่างๆแก่อุปกรณ์ด้านเอาต์พุตซึ่ง     อยู่ในลักษณะ ของการเปิดและปิดเท่านั้นหน้าที่หลักของเอาพต์พุตก็๋คือ
                       รับสัญญาณจากCPU

                       แยกสัญญานระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ภายนอก

                       ขยายสัญญาณให้มีค่าสูงส่งออกไปยังเอาต์

                       หน่วยเอาพุตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
                                                 
                                   1.   หน่วยเอาต์พุตกระแสตรง และ
                                   2.   หน่วยเอาต์พุตกระแสสลับ       หน่วยเอาต์พุตบางประเภทใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและสลับ

2.5   หน่วยติดต่อกับระบบภายนอก      เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมสามมาถใช้PCชนิดเดียวกันได้หลายเครื่อง
หน้าที่ของอุปกรณ์ภายนอกคือ

                       ใช้ป้อนโปรแกรมเข้าไปในหน่วยความจำ

                       ใช้ในการแก้ไขโปรแกรม

                       ใช้ในการเก็บรักษาโปรแกรม

                       ใช้ในการพิมพ์โปรแกรม

                       ใช้ในการแสดงสภาวะการควบคุม

อุปกรณ์ติดต่อภายนอกมีหลายชนิดได้แก่
                       PROGRAM   PANEL  UNIT

                       CRT  ,  MONITOR

                       AUDIO  CASSETTE

                       EPROM WRITER

                       GRAPHIC  PLOTTER


กลับหน้าแรก