Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 9

เรื่อง การใช้โปรแกรมการควบคุมมอเตอร์
10.1  การควบคุมสัญานไฟเตือนรถ

จุดประสงค์ทั่วไป

1.   เข้าใจการเลือกอุปกรณ์อินพุต เอาต์ทพุตนำมาใช้กับโปรแกรมการควบคุมสัญานไฟเตือนรถ
2.   เข้าใจการออกแบบการเขียนโปรแกรมในการควบคุมสัญานไฟเตือนรถ

3.   ทราบถึงสภาวะการทำงานของโปรแกรมการควบคุมสัญานไฟเตือนรถ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   เลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบการโปรแกรมการควบคุมการควบคุมสัญานไฟเตือนรถ  ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
2.   ออกแบบและเขียนโปรแกรมในการควบคุมสัญานไฟเตือนรถตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

3.   อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรมในการควบคุมสัญานไฟเตือนรถได


เนื้อหาสาระ

9.3   การควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส

         อุปกรณ์ที่ใช้
ลำดับที่
ชื่ออุปกรณ์
จำนวน
หน่วยนับ
หมายเหตุ
1
Push Bustton switch    NC  
1
ตัว
 
2
Push Bustton switch    NO
1
ตัว
 
4
Cartridge Fuse
2
ตัว
 
5
 Pilot Lamp
1
ดวง
 
6
Relay D.C .
1
ตัว
 

 
เงื่อนไขการทำงาน
                1.   เมี่อทำการ ON   สวิทช์ให้สัญานไฟเหลืองกระพริบตลอดเวลา
                2.   ถ้าต้องการให้หยุดทำงานหรือหยุดกระพริบให้ทำการ ON  สวิทช์แล้วสามารถหยุดการทำงานได้

      

    ตาราง อินพุท / เอาท์พุท
      ตําแหน่ง
 สัญลักษณ์และความหมาย
อินพุต 00001
S1 = สวิทช์ STOP
อินพุต 00002
S2 = สวิทช์ STOP
เอาต์พุต  00200
K1 = สัญญาณไฟสีเหลือง

   เขียนคำสั่งภาษาบูลลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรม
      ADDRESS
 INSTRUCTION
DATA
00000
LD
00002
00001
OR
00400
00002
AND NOT
00001
00003
OUT
00400
00004
LD
00400
00005
AND NOT
TIM 0
00006
TIM
0
-
-
0030
00007
LD
TIM 0
00008
TIM
1
-
-
0020
00010
LD
00400
00011
AND NOT
TIM 0
00012
OUT
00200
00013
END
-


กลับหน้าแรก