Make your own free website on Tripod.com

หน่วยการเรียนที่ 1

เรื่อง ความหมายและคุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

จุดประสงค์ทั่วไป

1.   เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2.   ทราบถึงความหมายของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
3.   เข้าใจคุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เข้าใจการแบ่งขนาดและการนำไปใช้งาน


จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   บอกประวัติความเป็นมาของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้
2.   บอกความหมายของโปแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ได้
3.   อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้
4.   แบ่งแยกขนาดของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้
5.   บอกถึงการนำโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานได้


เนื้อหาสาระ

1.1  ประวัติความเป็นมา
          เมื่อพ.ศ. 2511   บริษัท General Motors ฝ่ายHydromatic   ประเทสหรัสอเมริกาได้ทำการคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมใหม่มา แทนวงจรเดิมที่มีใช้ในงานอุตสหกรรม
          พ.ศ. 2512        PLC ได้ถูกผลิตขึ้นจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก     ในประเทศญี่ปุ่น PLC ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลัง   จากบริษัทออมรอน (OMROM)    ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการผลิต โซลิด-สเตทรีเลย์

1.2    ความหมายของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
          PC   หรือ โพรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PROGRAMMABLE CONTROLLER)  เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมเครื่องจักรทำงานเรียง ตามลำดับแบบอัตโนมัติ โดยภายในมี MICROPROCESSOR เป็นสมองสั่งการหรือซอฟแวร์ PC จะสร้างอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ได้ภายในตัวเอง เช่น รีเลย์ตัว ตั้งเวลา ตัวนับ อุปกรณ์ที่กล่าวนี้อยู่ในรูปของโปรแกรม สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาไม่มีตัวตนในรูปวัตถุ แต่ปรากฎในรูปของฟังก์ชั่น
          PLC หรือ PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือกระบวนการต่าง ๆ การทำงานแบบลอจิก
          PC หรือ PROGRAMMABLE CONTROLER จะรวมเอาการควบคุมที่มีสัญญาณเป็นแบบอนาล็อก ตัวเลข
          สรุป PLC มีขนาดเล็กกว่า PC หรือ PLC จะเป็นส่วนหนึ่งของ PC นั่นเอง

1.3 คุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
         1.3.1   ขนาดระบบเล็กลงสิ้นเปลืองเนื้อที่น้อย
         1.3.2   ใช้โปรแกรมแทนการเดินสาย ลดการเดินโดยใช้โปรแกรมแทน
         1.3.3   การไขวงจรและเปลี่ยนแปลงขยายวงจรได้ง่าย
         1.3.4   ลดเวลาในการออกแแบบและสร้าง
         1.3.5   มีความเชื่อถือสูง ไม่มีการเดินสายมาก ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าสัมผัส
         1.3.6   มีระบบการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง
         1.3.7   การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
         1.3.8   เวลาในการทำงานเร็วกว่าระบบรีเลย์
         1.3.9   มีหน่วย INPUT / OUTPUT หลายๆ
         1.3.10  สามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ หรืออุปกรณ์ภายนอก

1.4  การแบ่งขนาดของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
         1.4.1  PC ขนาดเล็กมีจำนวน อินพุท/เอาต์พุท ไม่เกิน ( INPUT / OUTPUT) 128 จุด
         1.4.2  PC ขนาดกลางที่จำนวน อินพุท/เอาต์พุท (INPUT / OUTPUT)ไม่เกิน 1024 จุด
         1.4.3  PC ขนาดใหญ่มีจำนวน อินพุท/เอาต์พุท (INPUT / OUTPUT) ไม่เกิน 4096 จุด
         1.4.4  ขนาดใหญ่มาก (ขนาดพิเศษ) มีจำนวน อินพุท/เอาต์พุท (INPUT / OUTPUT) ไม่เกิน 8192 จุด

1.5 การนำโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PC) ใช้ในงานอุตสาหกรรม
         1.5 .1  การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
         1.5.2   การกำจัดน้ำเสีย
         1.5.3   การขนถ่ายผลิตภัณฑ์
         1.5.4   การขุดเจาะน้ำมัน
         1.5.5   การผสมวัตถุดิบ
         1.5.6   โรงไฟฟ้า
         1.5.7   การแปรรูปไม้
         1.5.8   การทำเยื่อกระดาษ
         1.5.9   การพ่นสี
         1.5.10  อุตสาหกรรมเคมี
         1.5.11  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์