Make your own free website on Tripod.com
 
แบบทดสอบหน่วยที่ 7
 

เรื่อง...การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์

ข้อ 1.   ข้อใดไม่ใช้ขั้นตอนในการออกแบบประยุกต์ใช้งาน PC
          ก.   กำหนดศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบก่อนออกแบบ
          ข.   ศึกษาคำสั่งหรือฟังก์ชั่นท์ทพิเศษของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่
          ค.   การทดสอบโปรแกรมก่อนใช้งานจริง
          ง.   จัดซื้อ PLCที่ราคาถูก


ข้อ 2.   ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบประยุกต์ใช้งาน PCคืออะไร
          ก.   การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและคำสั่งบูลลีน
          ข.   ศึกษาคำสั่งหรือฟังก์ชั่นท์ทพิเศษของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่
          ค.   การทำการโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PC
          ง.   ทำการทดสอบโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมให้สมบรูณ์ก่อนควบวคุมงานจริง


ข้อ 3.   ขั้นตอนแรกของการออกแบบประยุกต์ใช้งานคืออะไร
          ก.   เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม
          ข.   ศึกษาคำสั่งหรือฟังก์ชั่นท์ทพิเศษของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่
          ค.   กำหนดศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบก่อนออกแบบ
          ง.   เขียนวงจรรีเลย์แล้วแปลงเป็นแลดเดอร์

 


กลับหน่วยที่ 7