Make your own free website on Tripod.com
 
แบบทดสอบหน่วยที่ 6
 

เรื่อง...การแปลงวงจรรีเลย์เป็นวงจรแลดเดอร์


  
จากวงจรรีเลย์ที่ให้มาจงแปลงเป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม 


กลับหน่วยที่ 6