Make your own free website on Tripod.com
 
แบบทดสอบหน่วยที่ 5
 

เรื่อง...หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม


ข้อ. 1   จงอธิบายหลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมที่ถูกต้องพร้อมยกตัวอย่างมาให้ถูกต้องตามหลักการ

ข้อ. 2   จงเขียนคำสั่งภาษาบูลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรมที่ให้มา

2.1  วงจรสัญานเข้า1ตัว

2.2   วงจรขนาน


2.3   วงจรรักษาสภาวะให้คงไว้


2.4   วงจรอนุกรม

 

2.5   วงจรผสม

2.6   วงจรเลือกลำดับการทำงาน


 


กลับหน่วยที่ 5