Make your own free website on Tripod.com
 
แบบทดสอบหลังการเรียน
 
ตอนที่  1

ข้อ1.   ในปีค.ศ.1968บริษัทใดเป็นผู้ประดิษฐโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์(PC)มาแทนอุปกรณ์ควบคุมแบบเดิม
       ก.   บริษัทมติซูบิชิตประเทศญี่ปุน

       ข.   บริษัทGM(GENERAL-MOTOR))ประเทศอเมริกา

       ค.   บริษัทออมรอน(OMRON)ประเทศญี่ปุ่น

       ง.    บริษัทKOYO)ประเทศญี่ปุน

ข้อ 2.   PCหรือโปรแกรมgมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(Programmable  controller)หมายถึงอะไร
       ก.   อุปกรณ์ควบคุมทำงานเรียงตามลำดับโดยภายในมีไมโครโปรเซทเซอร์เป็นสมองสั่งการ

       ข.   อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเรียงตามลำดับโดยใช้รีเลย์หรือสวิทช์ในการควบคุม

       ค.   อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเรียงตามลำดับโดยใช้วงจรไฟฟ้าในการควบคุม

       ง.   เป็นอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติโดยใช้วงจรไฟฟ้าและวงจรรีเลย์ในการควบคุม

ข้อ 3.   PCหรือPROGRAMMABLLER      CONTROLLER ส่วนใหญ่สัญญานควบคุมเป็นแบบใด
       ก.   สัญญานทางไฟฟ้า

       ข.   สัญญานอนาลอ๊ก

       ค.   สัญญานคลื่นแม่เหล็ก

       ง.   สัญญานดิจิตอล

ข้อ 4.   PLCหรือPROGRAMMABLE LOGIC   CONTROLLER สัญญานควบคุมส่วนใหญ่เป็นสัญญานแบบใด
       ก.   สัญญานทางไฟฟ้า

       ข.   สัญญานอนาลอก

       ค.   สัญญานดิจิตอล

       ง.   สัญญานคลื่นแม่เหล็ก

ข้อ 5.   ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติการใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
       ก.   ขนาดระบบเล็กลง

       ข.  ลดเวลาในการสร้างและออกแบบ

       ค.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำได้ยาก

       ง.   สามารถใช้ร่วมกลับคอมพิวเตอร์ได้

ข้อ 6.   PLCขนาดเล็กมีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตเท่าไร
       ก.  จำนวนอินพุต/เอาต์พุต128จุด

       ข.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต1024จุด

       ค.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต2048จุด

       ง.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต4096จุด

ข้อ 7.   PLCขนาดกลางมีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตเท่าไร
       ก.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต128จุด

       ข.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต1024จุด

       ค.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต2048จุด

       ง.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต4096จุด

ข้อ 8.   PLCขนาดใหญ่มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตเท่าไร
       ก.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต128จุด

       ข.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต1024จุด

       ค.  จำนวนอินพุต/เอาต์พุต2048จุด

       ง.  จำนวนอินพุต/เอาต์พุต4096จุด

ข้อ 9.  PLCขนาดใหญ่พิเศษจำนวนอินพุต/เอาต์พุตเท่าไร
       ก.  จำนวนอินพุต/เอาต์พุต128จุด

       ข.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต1024จุด

       ค.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต2048จุด

       ง.   จำนวนอินพุต/เอาต์พุต4096จุด

ข้อ 10.   งานอะไรที่ ไม่สามารถ ใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมได้
       ก.   งานกำเนิดคลื่นความถี่

       ข.   งานการกำจัดนํ้าเสีย

       ค.   งานขนถ่ายวัสดุ

       ง.   งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

ข้อ 11.   ภาษาใดที่ไม่ใช้ภาษาที่ใชในโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
         ก.   ภาษาแลดเดอร์
         ข.   ภาษาบูลลีน
         ค.   ภาษาบล๊อก
         ง.   ภาษาบาสคาล

ข้อ 12.   ภาษาที่จัดไว้ในรูปกรอบสี่เหลี่ยมที่ใช้ควบคุมคำสั่งที่ซับซ้อนคือภาษาอะไร
         ก.   ภาษาบล๊อก
         ข.   ภาษาบูลลีน
         ค.   ภาษาฟังชชั่นชาร์ท
         ง.   ภาษาแลดเดอร์

ข้อ 13.   ภาษาที่มีลักษณะคล้ายวงจรรีเลย์ในการเขียนโปรมแกรมPLCคือภาษาอะไร
         ก.   ภาษาบูลลีน
         ข.   ภาษาแลดเดอร์
         ค.   ภาษาอังกฤษ
         ง.   ภาษาบล๊อก

ข้อ 14.   ภาษาที่ถูกดัดแปลงมาจากภาษาระดับสูงของคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมPLCคือภาษาอะไร
         ก.   ภาษาบูลลีน
         ข.   ภาษาแลดเดอร์
         ค.   ภาษาอังกฤษ
         ง.   ภาษาบล๊อก

ข้อ 15.   ภาษาที่ใช้คำบรรยายการควบคุมซีเคว็นซ์โดยใช้แทนแผนภาพสถานะคือภาษาใด
         ก.   ภาษาฟังชชั่งชาร์ท
         ข.   ภาษาบูลลีน
         ค.   ภาษาบล๊อก
         ง.    ภาษาบาสคาล
 
ข้อ 16.   คำสั่งที่เป็นการนำค่าสภาวะของอินพุตเอาต์พุตตัวตั้งเวลาตัวนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ หรือรีเลย์ภายในที่กำหนดเข้ามาคือคำสั่งใด
          ก.   LOAD
          ข.   OR
          ค.   AND
          ง.   END

ข้อ 17.    การนำค่าสภาวะของอินพุตเอาต์พุตตัวตั้งเวลาตัวนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ หรือรีเลย์ภายมาทำการอนุกรม
กับ ค่าสภาวะปัจจุบันคือคำสั่งใด

          ก.   LOAD
          ข.   OR
          ค.   AND
          ง.   END

ข้อ 18.    การนำค่าสภาวะของอินพุตเอาต์พุตตัวตั้งเวลาตัวนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ หรือรีเลย์ภายมาทำการขนาน
กับค่าสภาวะปัจจุบันคือคำสั่งใด

          ก.   LOAD
          ข.   OR
          ค.   AND
          ง.   NOT

ข้อ 19.    การนำค่าสภาวะของอินพุตเอาต์พุตตัวตั้งเวลาตัวนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ หรือรีเลย์ภาที่เก็บรักษาไว้มากระทำ
กระทำลอจิกOR กับค่าสภาวะปัจจุบันคือคำสั่งใด

          ก.   LOAD
          ข.   OR LOAD
          ค.   AND LOAD
          ง.   OUT

ข้อ 20.    การนำค่าสภาวะของอินพุตเอาต์พุตตัวตั้งเวลาตัวนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ หรือรีเลย์ภาที่เก็บรักษาไว้มากระทำ
กระทำลอจิกAND กับค่าสภาวะปัจจุบันคือคำสั่งใด

          ก.   LOAD
          ข.   OR LOAD
          ค.   AND LOAD
          ง.   OUT

ข้อ 21.   การให้ค่าสภาวะแก่อุปกรณ์ทางเอาต์พุตต่างๆโดยทั่วไปได้แก่ OUT PUT , INTERNAL RELAY ,SPRERY RELAY คือคำสั่งใด
          ก.   LOAD
          ข.   OR LOAD
          ค.   AND LOAD
          ง.   OUT

ข้อ 22. คำสั่ง NOT หมายถึงอะไร
          ก.   เป็นการกระทำลอจิก NOT กับค่าสภาวะปัจจุบัน
          ข.   เป็นการกระทำลอจิก AND NOT กับค่าสภาวะปัจจุบัน
          ค.   เป็นการกระทำลอจิก OR NOT กับค่าสภาวะปัจจุบัน
          ง.   เป็นการกระทำลอจิก OUT NOT กับค่าสภาวะปัจจุบัน

ข้อ 23.   คำสั่ง TIMER หมายถึงอะไร
          ก.   เป็นคำสั่งเรียกใช้ตัวนับ
          ข.   เป็นคำสั่งเรียกใช้ตัวตั้งเวลา
          ค.   เป็นคำสั่งเรียกใชชีพท์รีจีสเตอร์
          ง.   เป็นคำสั่งเรียกใชเปรียบเทียบ

ข้อ 24.   คำสั่ง CNT หมายถึงอะไร
          ก.   เป็นคำสั่งเรียกใช้ตัวนับ
          ข.   เป็นคำสั่งเรียกใช้ตัวตั้งเวลา
          ค.   เป็นคำสั่งเรียกใชชีพท์รีจีสเตอร์
          ง.   เป็นคำสั่งเรียกใชเปรียบเทียบ

ข้อ 25.   คำสั่งที่ใช้สิ้นสุดโปรแกรมคือคำสั่งใด
          ก.   LOAD
          ข.   OR
          ค.   AND
          ง.   END
 
ข้อ 26.   ข้อใดไม่ใช้ขั้นตอนในการออกแบบประยุกต์ใช้งาน PC
          ก.   กำหนดศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบก่อนออกแบบ
          ข.   ศึกษาคำสั่งหรือฟังก์ชั่นท์ทพิเศษของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่
          ค.   การทดสอบโปรแกรมก่อนใช้งานจริง
          ง.   จัดซื้อ PLCที่ราคาถูก

ข้อ 27.   ขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบประยุกต์ใช้งาน PCคืออะไร
          ก.   การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและคำสั่งบูลลีน
          ข.   ศึกษาคำสั่งหรือฟังก์ชั่นท์ทพิเศษของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่
          ค.   การทำการโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PC
          ง.   ทำการทดสอบโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมให้สมบรูณ์ก่อนควบวคุมงานจริง

ข้อ 28.   ขั้นตอนแรกของการออกแบบประยุกต์ใช้งานคืออะไร
          ก.   เขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม
          ข.   ศึกษาคำสั่งหรือฟังก์ชั่นท์ทพิเศษของเครื่อง PC ที่ใช้อยู่
          ค.   กำหนดศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบก่อนออกแบบ
          ง.   เขียนวงจรรีเลย์แล้วแปลงเป็นแลดเดอร์

ข้อ 29.   การเลือกใช้PLCให้เหมาะสมต้องคำนึงถึงอะไร
           ก.   ขนาดรูปทรงของPLC
           ข.   ราคาไม่สูง
           ค.   ความสวยงาม
           ง.   ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ

ข้อ 30.   ประสิทธิภาพของPLCขึ้นอยู่กับอะไร
           ก.   การป้องกันความชื้นได้
           ข.   การป้องกันฝุนละอองได้
           ค.   มีขีดควมสามาถในการขยายอินพุต/เอาต์พุตในการใช้งานได้มาก
           ง.   การป้องกันแสงแดดได้

ข้อ 31.   การติดตั้งPLCต้องคำนึงถึงสิ่งใด
           ก.   สถานที่ติดตั้งต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า55องศา C
           ข.   แสงแดดในการส่งมาเพื่อไล่ความชื้น
           ค.   ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
           ง.   การซ่อมบำรุงทำได้ง่าย

ข้อ 32.   ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการติดตั้ง PLC
           ก.   ควรติดตั้งใก้ลกับไฟแรงสูง
           ข.   ควรแยกการติดตั้งออกจจากความร้อนสูง
           ค.   ควรติดตั้งสายดินกับตู้ควบคุม
           ง.   ดวรติดตั้งแยกออกจากไฟแรงสูง

ข้อ 33. การบำรุงรักษาPLCต้องทำอย่างไร
           ก.   ตรวจสอบจุดเชื่อมอยู่เสมอ
           ข.   ไม่ควรตรวจสอบบ่อยๆอาจทำให้โปรแกรมเกิดการเสียหาย
           ค.   ควรให้แสงแดดส่องลงมาที่PLCเพื่อไล่ความชื้น
           ง.   ควรป้อนโปรแกรมใหม่ทุกๆ15วัน

      จากรูปวงจรแลดเดอร์ให้มาจงตอบคำถามข้อ 34 ถึงข้อ 37

ข้อ 34.  จากวงจรถ้าต้องการให้เอาต์พุต00200ทำงานต้องให้สัญญานกับอินพุตใด
          ก.   อินพุต 00001
          ข.   อินพุต 00002
          ค.   อินพุต 00003
          ง.   อินพุต 00001 และ อินพุต 00003

ข้อ 35.  จากวงจรขณะที่เอาต์พุต00200ทำงานถ้าต้องหยุดทำงานต้องทำอย่างไร
          ก.   ON สวิทช์ ให้สัญญานกับอินพุต 00002
          ข.   ON สวิทช์ ให้สัญญานกับอินพุต 00001
          ค.  ON สวิทช์ให้สัญานกับอินพุต 00001  แล้ว ON  สวิทช์ให้สัญญานกับอินพุต 00002
          ง.   ON สวิทช์ให้สัญานกับอินพุต 00003 ก่อนแล้ว ON สวิทช์ให้สัญญานกับอินพุต 00002

ข้อ 36.  จากวงจรขณะที่เอาต์พุต00200ทำงานเมื่อเกิอสภาวะโอเวอร์โหลดอินพุตใดทำงาน
          ก.   อินพุต 00001
          ข.   อินพุต 00002
          ค.   อินพุต 00003
          ง.   อินพุต 00001และอินพุต 00003

ข้อ 37.  อินพุต00003มีหน้าที่สำหรับทำอะไร
          ก.เป็นโอเวอร์โหลดป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง
          ข.เป็นสวิททช์หยุดการทำงานของมอเตอร์
          ค.เป็นสวิทช์ควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน
          ง.เป็นตัวส่งสัญญานไปเอาทต์พุต

   จากรูปวงจรแลดเดอร์ให้มาจงตอบคำถามข้อ 38 ถึงข้อ 45

ข้อ 38.   เมื่อต้องการให้เอาต์พุต 00200ทำงานมีสภาวะ ON จะต้องทำอย่างไร
          ก.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00001
          ข.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00002
          ค.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00003
          ง.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00004

ข้อ 39.   ขณะที่เอาต์พุต 00200ทำงานมีสภาวะ ON ทำงานจะให้เอาต์พุต00201ทำงานจะต้องทำอย่างไร
          ก.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00001
          ข.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00002
          ค.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00003
          ง.    ON สวิทช์ ให้สัญานกลับอินพุต 00004

ข้อ 40.   ขณะที่เอาต์พุต000200ยังไม่ทำงานเอาต์พุต00201จะทำงานได้หรือไม่
          ก.   ไม่ได้   เพราะหน้าสัมผัสช่วยของรีเลย์เอาต์พุต 00200  ยังไม่ทำงาน
          ข.   ไม่ได  ้เพราะหน้าสัมผัสช่วยของรีเลย์เอาต์พุต 00201  ยังไม่ทำงาน
          ค.   ทำงานได้ ON สวิทช์   ให้สัญานกลับอินพุต 00001
          ง.   ทำงานได้ ON สวิทช์    ให้สัญานกลับอินพุต 00004

ข้อ 41.   ขณะที่เอาต์พุต 00200ทำงานมีสภาวะ ON เมื่อมีสัญานเข้าทีอินพุต00004จะมีผลอย่างไรกับวงจร
          ก.   เอาต์พุต 00201  ทำงาน
          ข.    เอาต์พุต 00200  หยุดทำงาน
          ค.   อินพุต 00002  จะทำงาน
          ง.   ไม่มีผลใดเกิดขึ้นกับวงจร

ข้อ 42.   ถ้าต้องการให้เอาต์พุต 00200ทำงานให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจะต้องให้ค่าสภาวะกับสัญญานอินพุตใด
          ก.   อินพุต 00001
          ข.   อินพุต 00002
          ค.   อินพุต 00003
          ง.   อินพุต 00004

ข้อ 43.  ขณะที่เอาต์พุต00200ทำงานมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจะให้เอาต์พุต00201ทำงานให้มอเตอรหมุนขวาจะต้องทำอย่างไร
          ก.   ให้สัญานกับอินพุต 00001  ก่อนเพื่อให้เอาพุต 00200   หยุดทำงาน   แล้วจึงให้กับสัญานอินพุต 00003
          ข.   ให้สัญานกับอินพุต 00002  ก่อนเพื่อให้เอาพุต 00200   หยุดทำงาน   แล้วจึงให้กับสัญานอินพุต 00001
          ค.   ให้สัญานกับอินพุต 00003  ก่อนเพื่อให้เอาพุต 00200   หยุดทำงาน   แล้วจึงให้กับสัญานอินพุต 00004
          ง.   ให้สัญานกับอินพุต 00001  ก่อนเพื่อให้เอาพุต 00201   หยุดทำงาน   แล้วจึงให้กับสัญานอินพุต 00003

ข้อ 44.  ขณะที่วงจรทำงานมอเตอร์หมุนขวาเมื่อONสวทช์ให้สัญานกับอินพุต00001ผลวงจรจะเป็นอย่างไร
          ก.   ทำให้ เอาต์พุต 00200   หยุดทำงาน
          ข.   ทำให้เอาต์พุต 00201   หยุดทำงาน
          ค.   ทำให้เอาต์พุต 00201   ทำงาน
          ง.   ไม่มีผลกับวงจร

ข้อ 45.  ขณะที่วงจรทำงานมอเตอร์หมุนซ้าย ONสวิทช์ให้สัญานกับอินพุต00001ผลวงจรจะเป็นอย่างไร
          ก.   ทำให้ เอาต์พุต 00200   หยุดทำงาน
          ข.   ทำให้เอาต์พุต 00201  หยุดทำงาน
          ค.   ทำให้เอาต์พุต00201   ทำงาน
          ง.   ไม่มีผลกับวงจร

  จากรูปวงจรแลดเดอร์ให้มาจงตอบคำถามข้อ 46 ถึงข้อ 50

ข้อ 46.   ถ้ามอเตอร์รันแบบเดลต้าเอาต์พุตใดทำงานบบ้าง
          ก.   เอาต์พุต 000200   กับเอาพุต 000201
          ข.   เอาต์พุต 000200   กับเอาต์พุต 000203
          ค.   เอาต์พุต 0002010   กับเอาพุต 000203
          ง.   เอาต์พุต 000200  เอาต์พุต 000201 และเอาต์พุต 00203

ข้อ 47.   T00 มีหน้าที่อะไร
          ก.   ตั้งเวลาให้มอเตอร์หยุดการทำงาน
          ข.   ตั้งเวลาตัดเอาต์พุต00201  ให้หยุดการทำงาน
          ค.   ตั้งเวลาตัดเอาต์พุต 00202  ให้หยุดการทำงาน
          ง.   ตั้งเวลาตัดเอาต์พุต 00203  ให้หยุดการทำงาน

ข้อ 48.   ขณะที่มอเตอร์รันแบบเดลต้าจะให้หยุดการทำงานต้องทำอย่างไร
          ก.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต 00001
          ข.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต 00002
          ค.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต T000
          ง.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต T001

ข้อ 49.   ขณะที่มอเตอร์รันแบบเดลต้าจะให้หยุดการทำงานต้องทำอย่างไร
          ก.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต 00001
          ข.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต 00002
          ค.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต T000
          ง.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต T001

ข้อ 50.   ขณะที่มอเตอร์รันแบบเดลต้าจะให้หยุดการทำงานต้องทำอย่างไร
          ก.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต 00001
          ข.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต 00002
          ค.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต T000
          ง.   ON สวิทช์ให้สัญานเข้าที่อินพุต T001
 

ตอนที่  2


       ข้อ. 1   จงอธิบายหลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมที่ถูกต้องพร้อมยกตัวอย่างมาให้ถูกต้องตามหลักการ
       ข้อ. 2  จงเขียนคำสั่งภาษาบูลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรมที่ให้มา

2.1   วงจรขนาน

2.2   วงจรผสม

2.3   วงจรเลือกลำดับการทำงาน

       ข้อ 3   จงอธิบายขั้นตอนในการติดตั้งPLCมาใหถูกต้องตามหลักการ
      
ข้อ 4   จงอธิบายการบำรุงรักษาPLCมาเป็นขั้นตอนใหถูกต้องตามหลักการ
       ข้อ 5   จงอธิบาย หลักการทำงานของโปรแกรมการควบคุมการสตารท์มอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า มาให้เข้าใจ
   


กลับเมนูหลัก