Make your own free website on Tripod.com


วิชา การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า (2104-2101)


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการทำงานและโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรม
คำสั่ง การป้อนข้อมูล วงจรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การแก้ไข
และปรับปรุงโปรแกรม
          ปฎิบัตงานเขียนโปรแกรม คำสั่ง ป้อนข้อมูล ต่อวงจรการใช้งาน แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมงานควบคุม ประเภทต่างๆ

จุด ประสงค์รายวิชา

                     เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียน โปรแกรมควบคุมไฟฟ้า มีทักษะในการต่อและใช้งานวงจรควบคุม
แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมงานควบคุมต่างๆได้


กลับหน้าแรก