Make your own free website on Tripod.com


แผนการสอนรายวิชา การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า (2104-2101)

ติดต่อครูผู้สอน

เกณฑ์การวัดผล
รวม 100 คะแนน
คะแนนระหว่างภาคเรียน
            คะแนนการปฏิบัติงานทุกหน่วยการเรียน
          
 คะแนนสอบย่อยทุกหน่วยการเรียน
          
  แบบฝึกหัด / งานที่มอบหมาย
          
 โครงงาน

80   คะแนน
40    คะแนน
20    คะแนน
10    คะแนน
10    คะแนน

คะแนนคุณธรรม-จริยธรรม
            ระเบียบวินัย
          
 ความรับผิดชอบ
          
 สนใจใฝ่รู้
            ริเริ่มสร้างรรค์
            ความปลอดภัย
            ความประหยัด
20   คะแนน
5   คะแนน
5   คะแนน
3    คะแนน
3    คะแนน
2    คะแนน
2    คะแนน
            คะแนน        80 - 100      คะแนน
            คะแนน        70 -  79        คะแนน
            คะแนน        60 -  69        คะแนน
            คะแนน        50 -  59        คะแนน
            คะแนน           0 -  49        คะแนน
4
3
2
1
0


กลับหน้าแรก