Make your own free website on Tripod.com

แผนการสอนรายวิชา การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า (2104-2101)
จำนวนคาบ  18   คาบ   2   หน่วยกิต

หน่วยที่
ชื่อหน่วยและหัวเรื่อง
ชั่วโมง
ความหมายและคุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
       1.1  ประวัติความเป็นมาของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

       1.2  ความหมายของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

       1.3  คุณสมบัติของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

       1.4  การแบ่งขนาดของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

       1.5  กาใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานอุสหกรรม
 
2
โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทลเลอร์
       2.1  โครงสร้างและสว่นประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์           
       2.2  หน้าที่ของโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

 
2
ภาษาที่ใช้กับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
       3.1  ชนิดของภาษาที่ใช้ในโปรแรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

       3.2  การเลือกใช้ภาษาในการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 
2
คำพื้นฐานในการใช้งาน
       4.1  โครงสร้างและสัญลักษณ์คำสั่ง

       4.2  ความหมายของคำสั่งพื้นฐาน

       4.3  ตัวอย่างการใช้งานคำสั่งพื่นฐาน
 
2
หลักการเขียนโปรแกรม
       5.1  หลักการเขียนแลเดอร์ไดอะแกรม

       5.2  การเขียนคำสั่งภาษาบูลลีนจากแลดเดอร์ไดอะแกรม
 
2
การแปลงวงจรลีเลย์เป็นวงจรแลดเดอร์
       6.1  หลักการแปลงวงจรรีเลยเป็นแลดเดอร์

       6.1  ตัวอย่างการแปลงวงจรรีเลย์เป็นแลดเดอร์
 
2
การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
       7.1  ขั้นตอนการประยุกต์ใช้งาน

       7.2  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 
2
การใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม
       8.1  ขั้นตอนการนำเอาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ไปใช้งาน

       8.2  การติดตัง้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

       8.2  การบำรุงรักษาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
 
2
2
การใช้โปรแกรมควบคุมสัญญานไฟฟ้า
       10.1  การควบคุมไฟจลาจร

       10.2  การควบคุมไฟวิ่งที่ละดวง
 
2
 
รวม
20

เอกสารตำราค้นคว้าเพิ่มเติม
        1.    หนังสือการใช้งานสำหรับผู้เริมต้น  PROGRAMMABLE  CONTROLLER เล่ม1   ผู้แต่ง ชัยยุทธ    ราษฎร์สภา
        2.    ทฤษฎีการใช้งาน  (PC/PLC) PROGRAMMABLE CONTROLLER      ผู้แต่ง พรจิต  ประทุมสุวรรณ และคณะ

        3.    ระบบ PLC (PROGRAMMABLE  CONTROLLER)     ผู้แต่ง  ณรงค์     ตันชีวะวงศ์


กลับหน้าแรก